Mithrie - Biểu ngữ tin tức trò chơi
🏠 Trang chủ | | |
THEO

Mẫu SOF1 Color8 v3.0

Bạn đang tìm Mẫu SOF2 Color8? Truy cập biểu mẫu SOF2 Color8 tại đây
  • Bạn nên giới hạn tên của mình ở 15 ký tự.
  • Một màu được tính là 1 ký tự.
  • Tạo tối đa 8 phần cho tên của bạn và nhấn gửi.
  • Sử dụng bảng ASCII bên dưới để giúp tạo các ký tự đặc biệt.
  • HÃY NHỚ kết thúc bằng màu cho văn bản trò chuyện của bạn.

phần 1 ví dụ: XYZ (đối với tên bang hội)
phần 2 ví dụ: YourNameHere (cho tên của bạn)
phần 3 để trống nếu bạn không cần các trường còn lại
phần 4
phần 5
phần 6
phần 7
phần 8


Tên của bạnỞ đây
¥ðµrñåmêHêrê


Bảng ASCII để tham khảo:
033=!
035=#
036=$
037=%
038=&
039='
040=(
041=)
042=*
043=+
044=,
045=-
046=.
047=/
048 = 0
049 = 1
050 = 2
051 = 3
052 = 4
053 = 5
054 = 6
055 = 7
056 = 8
057 = 9
058 =:
059=;
060=
061==
062=>
063 =?
064=@
065=A
066=B
067 = C
068=D
069=E
070=F
071=G
072 = H
073=Tôi
074=J
075=K
076=L
077=M
078=N
079=O
080=P
081=Q
082=R
083=S
084=T
085=U
086=V
087=T
088=X
089=Y
090=Z
091=[
092=\\
093=]
094=^
095=_
096=`
097=một
098=b
099 = c
100=d
101=e
102=f
103=g
104=giờ
105=tôi
106=j
107=k
108=l
109=m
110=n
111=o
112=p
113=q
114=r
115=s
116=t
117=bạn
118=v
119=w
120=x
121=y
122=z
123={
124=|
125=}
126=~
127=
128=€
129=
130=
131=ƒ
132="
133=…
134=†
135=‡
136=ˆ
137=‰
138=Š
139=‹
140=Œ
141=
142=Ž
143=
144=
145='
146='
147=“
148=”
149=^
150=–
151=—
152=˜
153=™
154=š
155=>
156=œ
157=
158=ž
159=Ÿ
161=¡
162=¢
163=£
164=¤
165=¥
166=¦
167=§
168=¨
169=©
170=ª
171="
172=€
173=
174=®
175=¯
176=°
177=±
178=²
179=³
180='
181=µ
182=¶
183=·
184=¸
185=¹
186=°
187="
188=¼
189=½
190=¾
191=¿
192=À
193=Á
194=Â
195=Ã
196=Ä
197=Å
198=Æ
199=Ç
200=È
201=É
202=Ê
203=Ë
204=Ì
205=Í
206=Î
207=Ï
208=Đ
209=Ñ
210=Ò
211=Ó
212=Ô
213=Õ
214=Ö
215=×
216=Ø
217=Ù
218=Ú
219=Û
220=Ü
221=Ý
222=Þ
223=ß
224=à
225=á
226=â
227=ã
228=ä
229=å
230=æ
231=ç
232=è
233=é
234=ê
235=ë
236=ì
237=í
238=î
239=ï
240=ð
241=ñ
242=ò
243=ó
244=ô
245=õ
246=ö
247=->
248=ø
249=ù
250=ú
251=û
252=ü
253=ý
254=þ
255=ÿ
 

Đây là ảnh chụp màn hình cho bạn thấy chúng trông như thế nào trong trò chơi:

Hiển thị phông chữ trò chơi Soldier of Fortune bằng tập lệnh Color8